1024px-Flag_of_Spain

“ความประทับใจมิรู้ลืม” Spain

               เราเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YES ซึ่งทุกคนทราบดีว่า สถานการณ์ ณ ขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน รวมมาถึงโครงการฯ ของเราเช่นกัน และโครงการฯ ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในภาวะโรคระบาดแบบนี้ จึงได้ปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อที่จะนำนักเรียนจำนวน 2 คน ที่ศึกษาอยู่ในประเทศสเปน กลับสู่ประเทศไทย ด้วยภาวะเช่นนี้ในการหาตั๋วโดยสารที่เป็นไปได้ยาก เอกสารสุขภาพ fit to fly และใบอนุญาตเดินทางจากกงสุล ที่จะต้องแสดงเมื่อจะเดินทางกลับ

DSC_0528

กำหนดการ YES Camp นักเรียนแลกเปลี่ยน YES รุ่น 27/34

Youth Exchange Scholarship (YES) ได้กำหนดให้มีกิจกรรม YES Camp เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 27/34 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ระเบียบ วินัย ความอดทน การช่วยเหลือตนเองและฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น นักเรียนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้านเพื่อให้พร้อมกับการเป็นตัวแทนของประเทศเพื่อเผยแผ่วัฒนธรรมไทย การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการจำลองเหตุการณ์ อนึ่ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ความรู้ทักษะทางภาษาเพื่อนำมาปฏิบัติจริง ในสถานการณ์ต่างๆ อันจะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ นอกจากนั้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเข้าสังคมในประเทศต่างๆ การแลกเปลี่ยนทัศนคติ การปรับตัว การแสดงออก และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยน YES  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2563 (เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน) ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมบังคับที่สำคัญของนักเรียนแลกเปลี่ยน ในการนี้ YES ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและรีเทิร์นนี (ศิษย์เก่า YES) เป็นวิทยากรพิเศษ