Exchange Group Program

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น (กลุ่ม) ณ ประเทศนิวซีแลนด์ หรือ อังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ภาษาและศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น โดยเยาวชนจะค้องสมทบทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะพำนักอยู่กับครอบครัว-ของประเทศเจ้าบ้าน เรียนในโรงเรียนท้องถิ่นตามระดับทักษะภาษาของตนเอง พร้อมทั้งมีคุณครูชาวไทยดูแล ให้คำปรึกษา อยู่ร่วมกับเยาวชนตลอดระยะเวลาในโครงการ ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ และฝึกทักษะทางภาษาเพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งนี้เยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำหน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำให้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

อนึ่งการที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการแม้จะเป็นเพียงระยะสั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา (Native speakers) ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง-พูด การอ่าน-เขียน อีกทั้งยังฝึกให้เยาวชนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ มีความอดทนในสถานการณ์ต่างๆ มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล

ลักษณะของโครงการ

 1. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (กลุ่ม) ระยะสั้น 8 สัปดาห์
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัยกับโฮสเสตย์ และเรียนในโรงเรียนของท้องถิ่นนั้นๆ
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการทุนสมทบ เยาวชนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน (233,900฿) ในการเข้าร่วมโครงการ
 4. นักเรียนเดินทางเป็นกลุ่ม เรียนในโรงเรียนตามระดับภาษาของตนเอง และมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิดูแลตลอดระยะเวลาในโครงการ
 5. ประเทศอังกฤษ นักเรียน 10 คนต่อกลุ่ม / ประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียน 15 คนต่อกลุ่ม กรณีที่จำนวนนักเรียนไม่ครบตามที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ
S_7894193112944-1

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ณ วันที่สมัคร
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
 3. อายุ 13 – 18 ปีในวันเดินทาง ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไปในทุกรายวิชา
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางขึ้นไป มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษา
 5. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้ใหญ่สามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ
 6. มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์และ เรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

กำหนดการเข้าร่วมโครงการ เดือนมีนาคม 2564 ระยะเวลา 8 สัปดาห์ (ประมาณการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการ 233,900 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน…